streamer 2

rökgasrening

Av multicyklon-typ med rökgasfläkt. Varje cyklon är tryckluftsotad för förlängd tid mellan manuell sotning. Flygaskan som filtreras bort matas ut via skruvar till askcontainern. Rökgasfläkten är varvtalstyrd och styrs av undertrycket i eldstaden. Rökkanaler och cyklon isoleras i tillämpliga delar med 30 mm nätmatta. Rökgasfläkt lämnas oisolerad.